Kembali Ke Laman Utamaa..

Kandungan
| Objektif Jabatan | Carta Organisasi | Tugas Dan Tanggungjawab | Jawatankuasa | Piagam Pelanggan |

Perutusan Ketua Jabatan
Profil Jabatan
Organisasi
Aktiviti Jabatan
Senarai Projek-Projek RAKR
Laman-Laman Lain Yang Berkaitan Dengan Jabatan

 

Objektif Jabatan

Bagi menjalankan tugas dan tanggungjawab secara yang lebih berkesan sesuai dengan hasrat kerajaan yang memandang berat mengenai masalah perumahan khususnya untuk golongan yang berpendapatan rendah dan selaras pula dengan matlamat DEB, maka beberapa objektif penting Bahagian Perumahan ini telah digariskan. Antaranya ialah :-

1.

Memberi peluang yang seluas-luasnya kepada rakyat negeri ini khususnya golongan yang berpendapatan rendah memiliki rumah sendiri yang selesa dan sempurna mengikut kadar kemampuan masing-masing.

2.

Meningkatkan taraf hidup dan taraf kesihatan rakyat negeri ini melalui Program Perumahan Awam Kerajaan yang menyediakan segala kemudahan asas dan sosial sesuatu kawasan perumahan.

3.

Memaju dan memesatkan lagi kawasan yang berkesan dari segi pertumbuhan ekonomi dan sosial.

4.

Menyatupadukan rakyat negeri ini dalam satu-satu kawasan perumahan.

5.

Menyusun dan menyelesaikan masalah perumahan negeri ini khususnya yang terdapat di kawasan bandar dan pinggir bandar.

Ke Atas


Carta Organisasi

1.Pada umumnya, Bahagian Perumahan ditadbir oleh seorang Ketua Penolong Setiausaha dan dibantu oleh seorang Penolong Setiausaha, seorang Pembantu Kanan serta 11 orang kakitangan kumpulan sokongan bersama 3 orang kakitangan sambilan.

2. Terdapat 3 unit utama iaitu :

a) Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan Projek

b) Unit Pentadbiran dan Kewangan

c) Unit Penempatan dan Penguatkuasaan

3. Carta organisasi Bahagian Perumahan adalah sepertimana berikut :-

 

   

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN PERUMAHAN BAGI TAHUN 2007

  
   

 Bagi menjalankan tugas dan tanggungjawab secara yang lebih berkesan sesuai dengan hasrat kerajaan yang amat memandang berat mengenai masalah perumahan khususnya kepada golongan yang berpendapatan rendah dan selaras pula dengan matlamat DEB, maka beberapa objektif penting Bahagian Perumahan ini telah digariskan. Antaranya ialah :-

1. Memberi peluang yang seluas-luasnya kepada rakyat negeri ini khususnya golongan yang berpendapatan rendah memiliki rumah sendiri yang selesa dan sempurna mengikut kadar kemampuan masing-masing.

2. Meningkatkan taraf hidup dan taraf kesihatan rakyat negeri ini melalui Program Perumahan Awam Kerajaan yang menyediakan segala kemudahan asas dan sosial dengan memaju dan memesatkan lagi pertumbuhan ekonomi dan sosial sesuatu kawasan perumahan.

3. Menyatupadukan rakyat negeri ini dalam satu-satu kawasan perumahan.

4. Menyusun dan menyelesaikan masalah perumahan negeri ini khususnya yang terdapat di kawasan bandar dan pinggir bandar.

Ke Atas


Tugas Dan Tanggungjawab

  Tanggungjawab utama Bahagian Perumahan ialah menguruskan rancangan pembangunan perumahan bagi golongan berpendapatan rendah khususnya Rancangan Perumahan Awam Kos Rendah. Ianya juga bertanggungjawab dalam usaha untuk merancang, melaksana, menempatkan penghuni dan juga menyelenggara projek perumahan tersebut di seluruh negeri. Di samping itu Bahagian Perumahan juga dipertanggungjawab menguruskan beberapa program lain seperti :-

 1. i) Skim Pertapakan dan Kemudahan Asas (SPKA).

 2. ii) Mengenalpasti projek-projek yang terbengkalai dan mengatasinya.

 3. iii) Program Khas Perumahan Awam Kos Rendah (PKPKR/Projek Khas).

 4. iv) Skim Pinjaman Perumahan Untuk Golongan Berpendapatan Rendah (SPP).

 5. v) Membantu UPEN di dalam perlaksanaan Program Penswastaan Perumahan.

Bagi mencapai objektif tersebut, tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh Bahagian Perumahan adalah seperti berikut :-

   1. 1. Bertanggungjawab merancang , mengenalpasti dan melaksanakan Program Perumahan Awam Kos Rendah termasuk Skim Pertapakan dan Kemudahan Asas.

   2. 2. Bertanggungjawab menguruskan pinjaman/peruntukan untuk Program Perumahan Awam Kos Rendah dan Skim Pertapakan dan Kemudahan Asas dan urusan pembayaran balik.

   3. 3. Mengenalpasti, menilai dan meluluskan tapak-tapak cadangan projek dan jenis-jenis rumah yang akan dilaksanakan.

   4. 4.Bertanggungjawab dalam urusan mengenai tawaran-tawaran tender pembinaan Rumah Awam Kos Rendah dan Skim Pertapakan dan Kemudahan Asas.

   5. 5.Menyelaras dengan agensi-agensi pelaksana seperti Jabatan Perumahan Negara dan lain-lain agensi seperti Pejabat Tanah, Penguasa Tempatan, J.K.R, J.P.S, T.N.B dan lain-lain agensi kerajaan.

   6. 6.Mengesan kemajuan dan membuat penilaian supaya tindakan dapat diambil bagi mencapai matlamat pelaksanaan.
   7. 7.Mengurus dan mengendalikan urusan kepenghunian seperti soal memproses permohonan untuk menduduki rumah, proses pemilihan, tawaran dan pembahagian unit rumah, penguatkuasaan dan menggariskan syarat-syarat serta peraturan menduduki rumah.
   8. 8. Bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan seperti bayaran kemajuan projek, kutipan sewa, insuran kebakaran, Sijil Layak Duduk (SKD) dan sebagainya.

   9. 9.Bertanggungjawab mengawasi kerosakan-kerosakan pada rumah yang diberi sewa serta menguruskan pembaikian dan penyelenggaraan.
   10. 10.Menguruskan mengenai jual beli rumah serta pengeluaran/pemindahan hakmilik kepada penghuni/pembeli yang layak.
   11. 11.Bertanggungjawab menguatkuasakan undang-undang ke atas penyewa-penyewa yang melanggar syarat seperti tindakan amaran dan juga tindakan mahkamah.
   12. 12.Bertanggungjawab kepada semua perkara mengenai pengurusan Program Khas Perumahan Kos Rendah.
   13. 13.Menjadi Urusetia bersama dengan Kementerian Perumahan mengenai Projek Perumahan yang terbengkalai di peringkat negeri.
   14. 14.Menjadi Urusetia bersama dengan Bahagian Kerajaan Tempatan kepada Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan Negeri.

.Ke Atas


Jawatankuasa Berkaitan

Jawatankuasa Induk 

JawatankuasaKerajaan Tempatan, Perumahan, Sains dan Kesihatan Negeri

Jawatankuasa-Jawatankuasa Lain
 1. Jawatankuasa Pelaksana Projek RAKR, SPKA dan Projek-Projek Khas.

 2. Jawatankuasa Kecil Menggubal Dasar Perumahan Negeri.

 3. Jawatakuasa Kecil Pemilih Penghuni RAKR.

 4. Jawatankuasa Penyelaras Projek Perumahan Terbengkalai.

 5. Jawatankuasa Khas Penjual Rumah Projek Bandar Baru Kubang Kerian.
 6. Jawatankuasa Pengurusan Projek Usahasama.
 1. Jawatankuasa Pusat Sehentian Perumahan.

Ke Atas


Piagam Pelanggan

1

BERJANJI UNTUK MELAYAN SEMUA MASALAH PERUMAHAN AWAM KOS RENDAH DALAM SUASANA YANG MESRA, ADIL DAN BERDIPLOMASI.

2

PARA PENYEWA TIDAK PERLU MENUNGGU LEBIH LAMA UNTUK MENDAPAT LAYANAN KAUNTER YANG MESRA, CEKAP DAN CEPAT.

3

BERJANJI UNTUK MEMPROSES DAN MENGUMUMKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN BARU DAN TUKARNAMA UNIT RAKR KEPADA SEMUA PEMOHON DALAM TEMPOH 5 MINGGU.

4

SENTIASA MEMBERI KEMUDAHAN KEPADA SEMUA PENYEWA RAKR MEMBAYAR TUNGGAKAN SEWA BERSERTA SEWA BULANAN SECARA ANSURAN DAN BERPATUTAN.

Ke Atas

 

.